KIEP IT REAL® – wizija

Dyrbi tola móžno być
nachribjetnik twarić,
kiž w Łužicy rosće.

Nječińmy sej žane iluzije: mamy šwarny problem. Dokładnišo: klimowy problem. Zo njeby naš swět (hišće bóle) k Rakecam jěł, dyrbimy w přichodnych 10 lětach radikalne zarězki do našeho tučasneho wašnja žiwjenja dopušćić/so zwažić. Do našeho wašnja so pohibować, jěsć, hospodarić, so drasćić.

My wšitcy dyrbimy w přichodźe naše zwučenosće realitam přiměrić, je změnić. Při temje drasty a accessoiry je wjele wšelakorych wuchadźišćow, tole činić. Na přikład ultra-tunjeje Fast Fashion so wzdać. Wužiwanje fairnje a/abo lokalnje produkowanych (bio) tworow při tym hižo jara pomhaja, zo bychmy CO2-emisije zniželi. Nimo toho so tajke twory pod jasnje lěpšimi dźěłowymi wuměnjenjemi zhotowja.

Dobra fashion zamóže potajkim wjele dobreho wuskutkować za tutón swět. A tohodla, zo bychmy to na dypk přinjesli, prezentuje Laba prěni nachribjetnik, kotrehož hłowna surowizna w Hornjej Łužicy rosće.

Jedna so při tym wo wjerbowu kipu (kobjel), kotraž je w biosferowym rezerwaće UNESCO „Hornjołužiska holanska a hatowa krajna“ wotrostła a so w Minakale z ruku wiła – jeje mjeno: KIEP IT REAL®.

Radikalny unikat w prawym času.

KIPA


TEHDY A DŹENSA

Ze swojim rustikalnym napohladom wuzběhuje so swětowa nowosć KIEP IT REAL® wot wšeho dotal znateho. Před 100 lětami słužeše jednorje natwarjena kipa ludźom jako transportny srědk za walčinu, syno, drjewo, sad a zeleninu. Dźensa přińdźe KIEP IT REAL® z ličakom, mate-limo, cup cake a wóskowanymi płatami wokoło róžka.


WJERBA

KIEP IT REAL® je produkt, kotryž dla spěšnje znowa rosćaceje bio-surowizny Ameriskeje wjerby (Salix americana) naslědnosć a CO2-neutralitu zwoprawdźa. Nimoměry krótke produkciske a předźěłowanske puće šonuja čłowjeka a klimu. Rostła a rjemjeslnisce na kipu dale so předźěłała je wjerba w biosferowym rezerwaće UNESCO Hornjołužiskeje holanskeje a hatoweje krajny.


PŁAT

Podšiće a polster w KIEP IT REAL wobsteji z wosobneho płata, kotryž so z lena (Linum usitatissimum) zhotowja. Transportowane wěcy so wot dwójnje połoženeho płata spody wěka kipy před so zadobywacej mokrotu škitaja. Rjemjeslnisce zdźěłanej a předźěłanej buštej wobě maćiznje we Wjazońcy.

NACHRIBJETNIK


KOMFORTABELNY

Powětr přepušćacy polster. Płat so přijomnje chłódnje přima, je robustny, dołho dźeržacy a so z tym jara derje za zhotowjenje chribjetnych polstrow hodźi. Dokelž paru přepušća, zadźěwa płat (hromadźe z wjerbu) nastaću potowych kupow na chribjeće.

Šěroke pasowe rjemjenje. Přez připrawjenje šěrokich pasowych rjemjenjow rozdźěli so nošena waha na wjetšu přestrjeń a stara so z tym wo přijomny komfort při nošenju.

Wulka poćežujomnosć. Přez swoju rjemjeslnisku plećeninu móže KIEP IT REAL na nahladnu poćežujomnosć pokazać.


PRAKTISKI

Šwihele? Žadyn problem. Přez dwójce wupołoženy płat we wěku KIEP IT REAL wostanje wobsah nachribjetnika suchi.

A tón małki čapor? Za móšnju, šmóratko abo kluče ma KIEP IT REAL w nutřkownym rumnu kapsu z drobneho płata.

Žane sydleško? KIEP IT REAL skići dosahace městno k sedźenju za jednu wosobu (testowane hač do 75 kg) bjez toho, zo so drohotny wobsah nachribjetnika wobškodźi.


WOSEBITY

KIEP IT REAL ćehnje woči na so. A na tebje.

Žadyn dźiw to – jedna so dźě při tutym wosebitym nachribjetniku wo wosebje naslědnu swětowu nowosć, kotruž swět hišće widźał njeje. Wjeselo za wobswět a přirodu. A za twoje a druhe woči.

A jeli so tola raz do šwihelow dóstanješ, wuchadźa wot kipy překrasna wóń čerstweje wjerby.

KIEP IT REAL – nachribjetnik, kiž wopřijima wšitke zmysły.

UNIKAT


NASLĚDNY

Krótke produkciske puće. KIEP IT REAL so we wokruhu jenož 150 km w Hornjej Łužicy produkuje. Z tym hodźa so transportne puće a klimowa bilanca nachribjetnika na minimum redukować.

Spěšnje rosćace surowizny. Přeplećena wjerba kaž tež so wo stabilitu staraca chójna (Pinus sylvestris) su naslědnje a bjez pesticidow wobhospodarjene rostliny, kotrež so w Minakale plahuja, žněja a na kipu předźěłaja.

Stabilny płat. Lenowa produkcija je přirunujo z bałmowej wo wjele přihódniša za wobswět. Při plahowanju móžeš so pesticidow wzdać, přetož je přirodna włoknina jara rezistentna napřećo škódnikam.


WEGANY

Wot 3D-ćišća (PLA) na dnje nachribjetnika přez Laba-label (wegana papjera) hač ke chribjetnemu polstrej (płat) wuńdźe KIEP IT REAL dospołnje bjez wužiwanja zwěrjacych produktow.

KIEP IT REAL wzda so nimo toho zasadźenja strowoće škodźaceho lěpka.

100% nachribjetnika so pleće, přiklepa, šije a tyka.


MADE IN GERMANY

Produkowane w Łužicy. KIEP IT REAL so w serbsko-němskorěčnej Hornjej Łužicy we wokruhu jenož 150 km rjemjeslnisce zhotowja. Wona smě tuž kwalitne znamješko „Made in the Oberlausitz“ nosyć.

kobjelernja – Chóśebuz

sedłarnja – Kamjenej

tkalcownja a manufaktura – Wjazońca

laserowa grawura – Běła Woda

makerspace Geistesblitz – Lubij


DATY

KIPA

Ameriska wjerba (njewobdźěłana, zwarjena a z ruku truhana)
chójna (njewobdźěłana)

PODŠIĆE / POLSTER

płat (Ökotex 100)

PASY

polypropylen

LABA-LABEL

SnapPaper (wegany)

LABA-PIN

PLA

WYSOKOSĆ/ŠĚROKOSĆ/HŁUBOKOSĆ

ca. 37 cm | ca. 30 cm | ca. 22 cm

WAHA

ca. 1,2 kg

WOLUMEN

ca. 13 litrow


KIEP IT REAL – NĚTKO SKAZAĆ

Z kupom nachribjetnika KIEP IT REAL přinošuješ k tomu, lokalne tworjenje hódnotow zwyšić, CO² zalutować a staremu rjemjesłu inowatiwnje (nowu) widźomnosć spožčić.

Ručež je twoja skazanka dóšła, so KIEP IT REAL ekskluziwnje za tebje produkuje.

Zawěsć sej nětko nachribjetnik, kotryž rosće w Hornjej Łužicy.


MĚNJENJA NOŠERKOW KIPY

„Tutón nachribjetnik so přijomnje nosy, ničo njetłóči, ničo so njezaprěwa a mam zestawu barbow jara rady.“ – Steffen

„Kajke wokřewjenje za woči! Jónkrótne a njepřewidźomne. Tutón wulkotny nachribjetnik mje nětko žno štyri njedźele wšědnje na dźěło a po puću přewodźa.“ – Doreen

„Małki lifehack na kromje: kipa hodźi so tež wuběrnje jako stólčk, hdyž je małki čłowječk raz spontanje hłódny a chce być ćěšeny.“ – Daniela

„Absolutny eyecatcher!!!“ – Kristin

Wšitke wotmołwy wo KIEP IT REAL móžeš sej na produktowej stronje w LABA-wobchodźe wobhladać.


NEWS


NOWOSTNIK

Njeskomdź žanu nowostku kołowokoło 1. nachribjetnika, kiž w Łužicy rosće.

Zapisaj so chětře do nowostnika.

Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Anmeldung war erfolgreich.

Prošu wobkedźbuj naše postajenja wo datowym škiće.


FAQ

Kóždy KIEP IT REAL započina so z třěskowej desku, kotraž so přirěza a z dźěru wuhotuje. Tuta dźěrka słuži přičinjenju na wjertawje, zo by so krótko po tym plećenske dźěło zahajić móhło.

Kipa je hotowa. Dźěrka na dnje wostanje – začinjena z čerwjenym pinom. Tutón so z pomocu 3D-ćišća w Lubiju zhotowja, wotdźerži wjetši proch a pokazuje Laba-titku.

Wótry nóž won, rěz do plasty, móšnja preč. Tute wašnje padustwa njehodźi so z KIEP IT REAL wuspěšnje přewjesć. Wo to stara so robustny a jara kruty wjerbowy korpus.

KIEP IT REAL móžeš při LABA Flagship Store. Wšitke terminy namakaš tu.

Přez dwudźělny a watěrowany chribjetny polster so móžne stłóčenja tak pjeruja, zo njemóže (při normalnym wužiwanju nachribjetnika) k bolosćam w chribjeće dóńć.

Nimo toho stara so z płatu zhotowjene polstrowanje wo optimalne přiwětrjenje chribjeta.

Woznam słowa „kipa“ njeje wujasnjeny. Jasne pak je, zo je so słowo „Kype“ prěni raz w 15. lětstotku napisało. Pisanje jako „Kiepe“ jewi so potom k prěnjemu razej w „Pruskim słowniku“ (Hennig) z lěta 1785.

Dalše wašnja pisanja z tutoho časa su: Kipe, Kîpe, Küpe, Keupe.

W serbšćinje njeje słowčko wosebje rozšěrjene, nadeńdźe so pak kaž w hornjo- tak tež w delnjoserbskich słownikach.

Při normalnym wužiwanju změješ něhdźe 10 do 20 lět swoje wjeselo na KIEP IT REAL.

Přez wjerbowu wobalku so KIEP IT REAL optimalnje samón škita. Tohodla njejsu wosebite rjedźenske abo konserwowanske srědki za hladanje/zdźerženje nachribjetnika trěbne. Je-li KIEP IT REAL womazany, móžeš jón z čistej bałmowej lapku a jasnej wodu wurjedźić.

Dźiwje a mjedowe pčołki kaž tež čmjeły profituja z jara zažneho kwětnišća Ameriskeje wjerby. Hižo wot měrca móžeja tute překasancy při Salix americana z přijimanjom cyroby započeć. To so wo stabilny start do lěta postara.

Štóž KIEP IT REAL nosy, přinošuje zdobom bytostnje k škitej pčołkow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiskeje holanskeje a hatoweje krajiny.

W prózdnym stawje waži nachribjetnik 1,2 kg.

Ze zawrjenym wěkom steja někak 13 litrow wolumena nachribjetnika k dispoziciji. KIEP IT REAL skići potajkim rum za:

35 jabłukow
15 t-shirtow (wot Laba)
7 Mate-blešow (0,5 l)
7 titow muki (1 kg)
6 rólow nuznikoweje papjery
6 blešow piwa (0,5 l)
5 francoskich bagetow (z wotewrjenym wěkom)
1 laptop (15 cólow)

Dźakowano dwójce wupołoženemu płatej we wěku KIEP IT REAL wostanje wobsah nachribjetnika suchi.

Dóstanješ-li so woprawdźe jónu do šwihelow, wuprudźa nachribjetnik přijomnu wóń čerstweje wjerby.

„Nachribjetnik, kiž w Hornjej Łužicy rosće“ so tež tam zhotowja a smě tuž kwalitne znamješko „Made in the Oberlausitz“ / „Produkowane w Hornjej Łužicy“ nosyć.

Slědowace městna přeběži KIEP IT REAL do dozhotowjenja:

kobjelernja (Chóśebuz)
plahowanje a předźěłanje Ameriskeje wjerby (Salix Americana)
plećenje kipy

sedłarnja (Kamjenej)
přičinjenje pasow a přimadła (polypropylen)

tkalcowstwo a manufaktura (Wjazońca)
tkanje płatu
zhotowjenje nutřkowneho podšića a chribjetneho polstra

laserowa grawura (Běła Woda)
zhotowjenje LABA-labela na weganym SnapPaperu

makerspace – Geistesblitz (Lubij)
zhotowjenje LABA-pina z pomocu 3D-ćišća

Laba (Zhorjelc)
rozšěrjenje kipy


SOCIAL MEDIA


NOWINY A ROZPRAWY

SERBSKE NOWINY: Z rukow domoródnych rjemjeslinikow, 27.05.2022, S. 2 [Předźenak]

DEUTSCHE HANDWERKSZEITUNG: Ein Weidenrucksack aus der Lausitz, 13.05.2022, S. 8

HANDWERK OSTSACHSEN: Diesen Korb bekommt man gern, 4/2022, S. 22-23

DOMOWINA: ale nachribjetnik, kiž je w Hornjej Łužicy narostł a serbsce předstajeny, je přikład za našu wulku temu w dobje změny strukturow Łužicy, 15.02.2022

SO GEHT SÄCHSISCH: Ein nachhaltiger Rucksack aus der Oberlausitz, 08.01.2022

SÄCHSISCHE ZEITUNG: Ein etwas anderer Rucksack – komplett aus der Oberlausitz, 29.12.2021

SLUB: Digitale Heimatforschung – das war 2021, 21.12.2021

MDR KULTUR: Adventskalender: Laba – Fashion aus Görlitz [Radiobeitrag], 12.12.2021

LANDKREIS GÖRLITZ: Kiekt ma! Diese Kiepe werdet Ihr lieben, 09.12.2021

GREEN GADGETS: Kiep it Real: Abgefahrener Rucksack aus der Oberlausitz, 16.11.2021

DRESDNER NEUESTE NACHRICHTEN: Der Rucksack, der in der Oberlausitz wächst, 10.11.2021

MDR: Zhorjelčan předawa serbsku drastu a Hornjołužiske produkcije, 16.09.2021

DRESDNER NEUESTE NACHRICHTEN: Kiep it real: Ein Rucksack, der in der Oberlausitz wächst, 27.06.2019


WOBRAZARNJA