FAQs

Kóždy KIEP IT REAL započina so z třěskowej desku, kotraž so přirěza a z dźěru wuhotuje. Tuta dźěrka słuži přičinjenju na wjertawje, zo by so krótko po tym plećenske dźěło zahajić móhło.

Kipa je hotowa. Dźěrka na dnje wostanje – začinjena z čerwjenym pinom. Tutón so z pomocu 3D-ćišća w Lubiju zhotowja, wotdźerži wjetši proch a pokazuje Laba-titku.

Wótry nóž won, rěz do plasty, móšnja preč. Tute wašnje padustwa njehodźi so z KIEP IT REAL wuspěšnje přewjesć. Wo to stara so robustny a jara kruty wjerbowy korpus.

KIEP IT REAL móžeš při LABA Flagship Store. Wšitke terminy namakaš tu.

Přez dwudźělny a watěrowany chribjetny polster so móžne stłóčenja tak pjeruja, zo njemóže (při normalnym wužiwanju nachribjetnika) k bolosćam w chribjeće dóńć.

Nimo toho stara so z płatu zhotowjene polstrowanje wo optimalne přiwětrjenje chribjeta.

Woznam słowa „kipa“ njeje wujasnjeny. Jasne pak je, zo je so słowo „Kype“ prěni raz w 15. lětstotku napisało. Pisanje jako „Kiepe“ jewi so potom k prěnjemu razej w „Pruskim słowniku“ (Hennig) z lěta 1785.

Dalše wašnja pisanja z tutoho časa su: Kipe, Kîpe, Küpe, Keupe.

W serbšćinje njeje słowčko wosebje rozšěrjene, nadeńdźe so pak kaž w hornjo- tak tež w delnjoserbskich słownikach.

Při normalnym wužiwanju změješ něhdźe 10 do 20 lět swoje wjeselo na KIEP IT REAL.

Přez wjerbowu wobalku so KIEP IT REAL optimalnje samón škita. Tohodla njejsu wosebite rjedźenske abo konserwowanske srědki za hladanje/zdźerženje nachribjetnika trěbne. Je-li KIEP IT REAL womazany, móžeš jón z čistej bałmowej lapku a jasnej wodu wurjedźić.

Dźiwje a mjedowe pčołki kaž tež čmjeły profituja z jara zažneho kwětnišća Ameriskeje wjerby. Hižo wot měrca móžeja tute překasancy při Salix americana z přijimanjom cyroby započeć. To so wo stabilny start do lěta postara.

Štóž KIEP IT REAL nosy, přinošuje zdobom bytostnje k škitej pčołkow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiskeje holanskeje a hatoweje krajiny.

W prózdnym stawje waži nachribjetnik 1,2 kg.

Ze zawrjenym wěkom steja někak 13 litrow wolumena nachribjetnika k dispoziciji. KIEP IT REAL skići potajkim rum za:

35 jabłukow
15 t-shirtow (wot Laba)
7 Mate-blešow (0,5 l)
7 titow muki (1 kg)
6 rólow nuznikoweje papjery
6 blešow piwa (0,5 l)
5 francoskich bagetow (z wotewrjenym wěkom)
1 laptop (15 cólow)

Dźakowano dwójce wupołoženemu płatej we wěku KIEP IT REAL wostanje wobsah nachribjetnika suchi.

Dóstanješ-li so woprawdźe jónu do šwihelow, wuprudźa nachribjetnik přijomnu wóń čerstweje wjerby.

„Nachribjetnik, kiž w Hornjej Łužicy rosće“ so tež tam zhotowja a smě tuž kwalitne znamješko „Made in the Oberlausitz“ / „Produkowane w Hornjej Łužicy“ nosyć.

Slědowace městna přeběži KIEP IT REAL do dozhotowjenja:

kobjelernja (Chóśebuz)
plahowanje a předźěłanje Ameriskeje wjerby (Salix Americana)
plećenje kipy

sedłarnja (Kamjenej)
přičinjenje pasow a přimadła (polypropylen)

tkalcowstwo a manufaktura (Wjazońca)
tkanje płatu
zhotowjenje nutřkowneho podšića a chribjetneho polstra

laserowa grawura (Běła Woda)
zhotowjenje LABA-labela na weganym SnapPaperu

makerspace – Geistesblitz (Lubij)
zhotowjenje LABA-pina z pomocu 3D-ćišća

Laba (Zhorjelc)
rozšěrjenje kipy